Advokat vergemål

Vi påtar oss blant annet følgende oppdrag innen fagfeltet vergemål:

  • Være verge
  • Prosessfullmektig ved behandling av vergemålssaker hos domstolen.
  • Bistand ved klage over vedtak hos fylkesmannen
  • Opprettelse av fremtidsfullmakter
  • Være fullmektig
  • Rådgivning

Det har kommet en ny vergemålslov (2010) som trådte i kraft fra 1. juli 2013. Det har skjedd store endringer i hele vergemålsordningen.

I den nye vergemålsloven er det lagt større vekt på selvbestemmelsesrett og rettssikkerhet for personer med nedsatt evne til å ivareta sine egne interesser. Det er også lagt vekt på fordelene med fleksibilitet. Det tidligere tosporede system er på denne bakgrunn erstattet med en ordning med individtilpassede vergemål. En person satt under vergemål etter den nye loven kan mangle rettslig handleevne på noen spesifikke områder, men ha den rettslige handleevnen i behold på andre områder. Regelverket skal være tilpasset det mangfoldet som gruppen vergetrengende representerer.

Generell informasjon om begjæring av vergemål:
En begjæring om vergemål sendes inn dersom en person trenger bistand, eller antas å trenge bistand, til å ivareta sine egne økonomiske eller personlige interesser på grunn av sin fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne. Begjæring om vergemål kan sendes inn av personen selv, nære pårørende, vergen dersom personen allerede er under vergemål, eller av behandlende lege eller tilsynslege. Begjæringen behandles av fylkesmannen i fylket der personen er folkeregistrert. Hvis det er snakk om å frata den rettslige handleevnen helt eller delvis, skal saken behandles av tingretten. Dersom vedkommendes behov kan dekkes ved andre og mindre inngripende ordninger, f.eks. faste oppdrag i bank, fullmakt, forvaltning av pensjon og trygd gjennom NAV, eller disponering av kontantytelsen for langtidspasienter ved institusjon, skal slike ordninger fortrinnsvis velges.

Tilstander som kan danne grunnlag for begjæring:
Etter vergemålsloven 26. mars 2010 nr. 9 § 20, kan følgende medisinske tilstander eller diagnoser danne grunnlag for begjæring om vergemål: sinnslidelse, demens, psykisk utviklingshemming, rusmiddelmisbruk, alvorlig spilleavhengighet eller alvorlig svekket helbred. Sinnslidelse brukes som en samlebetegnelse og omfatter i tillegg til demens, ulike former for psykoser, herunder bipolar lidelse og schizofreni, samt andre typer mentale eller atferdsmessige lidelser som har oppstått som følge av skade, sykdom eller stoffbruk. Personer med ulike grader av autisme vil kunne omfattes som følge av forstyrrelser i den psykologiske utviklingen. Psykisk utviklingshemming omfatter bl.a. personer med Downs syndrom. Rusmiddelmisbruk omfatter misbruk av alle ulike typer rusmidler. Alvorlig spillavhengighet fordrer et omfang som innebærer at vedkommende ikke er i stand til å «ivareta sine forpliktelser». Alvorlig svekket helbred er ment å dekke alle former for fysiske svekkelser som kan medføre at en person ikke makter å ivareta sine interesser.

Dekning av vergens godtgjøring og nødvendige utgifter:
Det er som hovedregel den person som får oppnevnt en verge som dekker vergens godtgjøring og utgifter.

Forvaltningsorganer:
Overformynderiene i kommunene har falt bort. Forvaltningen er løftet fra kommunalt nivå til fylkesmannen i hvert fylke. Den sentrale vergemålsmyndigheten er nå plassert i Hamar, som ny avdeling i Statens sivilrettsforvaltning.

Tingretten
Hvis det er snakk om vergemål med fratakelse av den rettslige handleevnen helt eller delvis, skal saken behandles av tingretten. Retten kan oppnevne verge. Det kreves ikke samtykke av den som settes under vergemål med fratakelse av den rettslige handleevnen. Den som står i fare for å fratas den rettslige handleevnen har rett til advokat på det offentliges bekostning. Personen kan selv velge sin advokat som da blir prosessfullmektig ved domstolsbehandlingen.

Dersom fylkesmannen har fattet vedtak om vergemål der den rettslige handleevnen ikke er fratatt, kan vedtaket påklages til den sentrale vergemålsmyndigheten i Hamar. Slike vedtak kan deretter overprøves av tingretten.

Enkelte begrepsdefinisjoner:

Myndige personer:
Personer over 18 år som ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen

Personer under vergemål:
Personer under 18 år og personer over 18 år som det er vedtatt vergemål for

Rettslig handleevne:
Evnen til selv å inngå avtaler og binde seg rettslig. På de områder en person mangler rettslig handleevne, kan han eller hun ikke binde seg rettslig eller på annen måte disponere rettslig

Verge:
Verge for en mindreårig er den som har foreldreansvaret, eller den som er oppnevnt. Verge kan oppnevnes for voksne som trenger hjelp til å ivareta sine interesser

Vergemål:
Det å ha en verge som har kompetanse til å foreta rettslige handlinger eller råde over ens midler

Ny lov om vergemål, lov av 26.03.2010 nr. 09, vergemålsloven, kan søkes opp på www.lovdata.no.

Velkommen til å ta kontakt med advokat Scheel for en samtale om temaet ditt ved behov for juridisk bistand.

Besøksadresse: Slemdalsveien 70, 0370 Oslo (På Vinderen, rett ved T-banestoppet)

Mobiltlf: +47 90 75 45 70
E-post: marianne.scheel@advms.no